Prijava apstrakata

 

Poštovani učesnici konferencije SPU,

Apstrakte možete poslati preko linka za registraciju.

U nastavku slijede apstrakti koji su do sada prijavljeni i koji su u postupku recenzije prihvaćeni za objavljivanje. Apstrakti su navedeni po redoslijedu pristizanja, odnosno prihvatanja od strane recenzentskog odbora. U Zborniku apstrakata će biti razvrstani po oblastima rada konferencije.

 

Rok za slanje apstrakata je 15. februar 2015. godine do 15.00 časova.

 

Prijavljeni apstrakti:

Autor: Vojkan Bižić

Oblast iz koje je rad: Finansije i bankarstvo

Naziv rada: Značaj marketinga u bankarskom poslovanju u vreme ekonomske krize – Pregled

 

Autor: Dragoljub Pilipović

Oblast iz koje je rad: Menadžment informacioni sistemi

Naziv rada: Ulaganje na Internetu u visokorizične i neregulisane  sajtove tipa paid-to-click i HYIP (High Yield Investment Programme) - Pregled

 

Autor: dr Radovan Vladisavljević, mr Dragan Janjušić

Oblast iz koje je rad: Marketing

Naziv rada: Quality Management as New Paradigm for Increasing Market Share in Serbian Power Cable Industry - Pregled

 

Autor: Dragić Marić

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Društvena efektivnost sa stanovišta ekonomske efikasnosti i morala - Pregled

 

Autor: Vladimir Mitrović

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Nivo nacionalne konkurentnosti i uloga strategijskog menadžmenta u kreiranju konkurentske prednosti - Pregled

 

Autor: Branko Balj

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Paradoks globalizacije - Pregled

 

Autor: Petar Subic

Oblast iz koje je rad: Menadžment informacioni sistemi

Naziv rada: Metode i softverski alati za pronalaženje podataka - Pregled

 

Autor: Mastora Yahya

Oblast iz koje je rad: Entrepreneurship

Naziv rada: Learning-by-doing In Entrepreneurship Education – A case study Of College PolyTech MARA, Kuala Lumpur, Malaysia - Pregled

 

Autor: Dragan Nikodijevic

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Instrumentalizacija medija sfere u procesu modelovanja globalnog svetskog poretka – promocija holističkih ideja i liberalnih tržišnih obrazaca - Pregled

 

Autor: Marko Ikonic

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Fotonaponski paneli – menadžerski pogledi - Pregled

 

Autor: Sava Bogdanović

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Radnici znanja u ekonomiji znanja - Pregled

 

Autor: Lorena Škuflić

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Učinci preuzimanja i spajanja poduzeća u hrvatskom gospodarstvu - Pregled

 

Autor: Marijana Ljubić

Oblast iz koje je rad: Finansije i bankarstvo

Naziv rada: Interna revizija u funkciji ublažavanja negativnih efekata bankarskih rizika - Pregled

 

Autor: Natalia Moroianu – Dumitrescu

Oblast iz koje je rad: Economy and business

Naziv rada: Convergence Study Of Romanian Nuts Regions - Pregled

 

Autor: Vesna M. Milanović, Andrea D. Bučalina Matić, Ana Z. Jurčić

Oblast iz koje je rad: Marketing

Naziv rada: Aspekti interne komunikacije u zadržavanju zaposlenih - Pregled

 

Autor: Luka Zloporubovic

Oblast iz koje je rad: Finansije i bankarstvo

Naziv rada: Uticaj subvencionisanja javnih preduzeća na budžet Republike Srbije - Pregled

 

Autor: Marija Lazarević – Moravčević, Živka Pržulj

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Uloga ljudskih resursa u kreiranju konkurentske prednosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji - Pregled

 

Autor: Vlado Radić, Jovanka Bajčetić

Oblast iz koje je rad: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Naziv rada: Ekonomije zemalja Centralne i Istočne Evrope i novi model rastaPregled

 

Autor: Đuro Medić

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Politički i makroekonomski menadžmentPregled

 

Autor: Aleksandra Vidović

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Upravljanje privrednim i društvenim razvojem Pregled

 

Autor: Mokhtari Fayçal, Benata Mohamed, Hadjahmed Mohammed

Oblast iz koje je rad: Entrepreneurship

Naziv rada: The Entrepreneurial Process In Transition Economy – Evidence From AlgeriaPregled

 

Autor: Irina Alić

Oblast iz koje je rad: Finansije i bankarstvo

Naziv rada: Stanje i perspektiva kartičnog plaćanja u BiH - Pregled

 

Autor: Bogdan Mirković

Oblast iz koje je rad: Menadžment informacioni sistemi

Naziv rada: Metodološki pluralizam u razvoju i implementaciji MIS Pregled

 

Autor: Aleksandar Janković

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Razvoj merne skale za merenje kvaliteta života - Pregled

 

Autor: dr Ivica Nikolić

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Čovek i zdravlje kao model savremenog pristupa ekološkom menadžmentu Pregled

 

Autor: Nada Kosanović

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Produktivnost rada u poljoprivredi kao determinanta razvoja poljoprivrede u Republici Srbiji Pregled

 

Autor: Ratko Garić, Slobodan Popović, Ivica Nikolić

Oblast iz koje je rad: Menadžment informacioni sistemi

Naziv rada: Upravljenje zasnovano na preradi manje opsanog otpada u Srbiji Pregled

 

Autor: Zdravko Gavrić

Oblast iz koje je rad: Radno pravo

Naziv rada: Uticaj instituta obligacionog prava na zaključenje i pravnu valjanost ugovora o radu Pregled

 

Autor: Danijela Despotović

Oblast iz koje je rad: Radno pravo

Naziv rada: Diskriminacija i zlostavljanje (mobing) na radu Pregled

 

Autor: Sanja Knežević

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Analysis of Unemployment in the Republic of Croatia and the European Union - Pregled

 

Autor: Boban Mišić

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: CRM i upravljanje odnosima sa korisnicima telekomunikacionih usluga - Pregled

 

Autor: Miloš Dragosavac

Oblast iz koje je rad: Finansije i bankarstvo

Naziv rada: Interni modeli banaka za upravljanje kreditnim rizikom Pregled

 

Autor: Katarina Zakić, Ana Jurčić

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Uticaj globalizacije na upravljanje ekonomskim razvojem društva - Pregled

 

Autor: Nadina Hodžić

Oblast iz koje je rad: Poreski sistemi

Naziv rada: Transferne cijene i porezna evazija - Pregled

 

Autor: Danijela Maksimović

Oblast iz koje je rad: Finansije i bankarstvo

Naziv rada: Odnos likvidnosti i rentabilnosti kao pokazatelja uspješnosti poslovanja preduzeća - Pregled

 

Autor: Adisa Mahmutagić

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Razvijenost sektora za ljudske resurse u bosanskohercegovačkim organizacijama sa posebnim naglaskom na zdravstveni turizam - Pregled

 

Autor: Neno Sebastijanović

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Analiza privrednog okruženja kao prepostavka procesa definisanja poslovne strategije - Pregled

 

Autor: Ivka Talić

Oblast iz koje je rad: Marketing

Naziv rada: Percepcija sugestije prodavača na mjestu prodaje kao faktor odlučivanja na kupovinu - Pregled

 

Autor: Nebojša Bomeštar

Oblast iz koje je rad: Finansije i bankarstvo

Naziv rada: Globalizacija i njen uticaj na ekonomski razvoj sa posebnim osvrtom na nacionalnom nivou - Pregled

 

Autor: Ana Vizjak

Oblast iz koje je rad: Međunarodna ekonomija

Naziv rada: Svjetska ekonomska kriza i njezin uticaj na hrvatsko gospodarstvo Pregled

 

Autor: Ljubiša Mićić, Dejan Radić

Oblast iz koje je rad: Menadžment informacioni sistemi

Naziv rada: Infrastruktura kao servis u oblasti Cloud računarskih sistema Pregled

 

Autor: Tihomir Latinović

Oblast iz koje je rad: Menadžment informacioni sistemi

Naziv rada: Platforma E-učenje: studija slučaja uvođenja e-učenja u Republici Srpskoj Pregled

 

Autor: Mihovil Šušnić

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Građevinski sektor kao pokretač razvoja gospodarstva Pregled

 

Autor: Miodrag Bandur

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Mjesto i uloga ljudskih resursa u upravljanju odnosima s klijentima na tržištu nekretnina Pregled

 

Autor: Zoran Mihanović

Oblast iz koje je rad: Marketing

Naziv rada: Primjena društvenog marketinga u javnom sektoru – primjer iz Hrvatske  Pregled

 

Autor: Zoran Mihanović

Oblast iz koje je rad: Marketing

Naziv rada: Upravljanje marketingom u radu turističke zajednice Pregled

 

Autor: Siniša Srzić

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Javne gradske usluge kao komponenta izgradnje zadovoljstva turista Pregled

 

Autor: Božidar Leković

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Međuzavisnost uspeha malih preduzeća i kvaliteta okruženja  Pregled

 

Autor: Mirjana Kranja

Oblast iz koje je rad: Međunarodna ekonomija

Naziv rada: Uloga projekata finansiranih od strane Evropske unije u procesu globalizacije Pregled

 

Autor: Dragana Đurić

Oblast iz koje je rad: Međunarodna ekonomija

Naziv rada: Novi geoekonomski i geopolitički odnosi u svetu i nužnost njihovog razumevanja Pregled

 

Autor: Ljiljana Stošić Mihajlović

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Tehnološki progres i inovativnost u savremenim uslovima globalizacije Pregled

 

Autor: Petronije Jevtić, Ljiljana Stošić Mihajlović

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Vizija i inovativnost kao oruđe lidera u uspostavljanju konkurentske prednosti Pregled

 

Autor: Danijela Glušac

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Mešovito osiguranje života Pregled

 

Autor: Irina Šolaja

Oblast iz koje je rad: Poreski sistemi

Naziv rada: Evolucija indirektnih poreza u poreskom sistemu Bosne i Hercegovine Pregled

 

Autor: Vanja Mišković, Željko Gavrić

Oblast iz koje je rad: Menadžment informacioni sistemi

Naziv rada: Razvoj skalabilnog informacionog sistema korišćenjem Larmanove metodologije razvoja softvera Pregled

 

Autor: Branislav Božičković

Oblast iz koje je rad: Radno pravo

Naziv rada: Bezbjednost i bezbjednosna politika Evropske unije Pregled

 

Autor: Jelena Žugić

Oblast iz koje je rad: Marketing

Naziv rada: Nova marketinška paradigma XXI vijeka Pregled

 

Autor: Jelena Stanojević

Oblast iz koje je rad: Ekonomija i poslovanje

Naziv rada: Globalizacija i njene implikacije na strukturne promene savremene privrede Pregled

 

Autor: Nikolina Vrcelj

Oblast iz koje je rad: Menadžment

Naziv rada: Rastući značaj uslužnog sektora privrede i njegove specifičnosti na početku novog milenijuma Pregled

 

Autor: Saša Tomić

Oblast iz koje je rad: Marketing

Naziv rada: Uloga korporativne društvene odgovornosti u savremenom poslovanju Pregled