Tema konferencije

Tema konferencije

Društveni i tehnološki razvoj u eri globalizacije.

Poslije rušenja Berlinskog zida koji je simbolično označio kraj evropskog socijalizma, činilo se da će bivše socijalističke zemlje ubrzano krenuti da se razvijaju i modernizuju u okviru liberalno-kapitalističkog društvenog poretka, sledeći modernizacijski obrazac zapadnih zemalja. Izgledalo je da kapitalizam postaje globalni planetarni poredak koji nema dostojnog takmaca na planetarnom nivou.


Zaista, globalno širenje kapitalizma se dešava pod sve snažnijim naletima globalizacije. Bez obzira da li globalizaciju shvatamo kao spontani proces sve intenzivnijeg povezivanja različitih ekonomija, društava i kultura na globalnom nivou ili kao projekat globalne transnacionalne klase ultrabogatih i moćnih, ona je jednako zanimljiva i inspirativna tema. Njome se danas sa velikim žarom bave naučnici, istraživači, novinari, publicisti, političari, borci za ljudska prava, ali i njeni protivnici – antiglobalisti. Jedni hvale globalizaciju, drugi je kude, ali niko nije ravnodušan pred njom. Ona čini da svijet postaje „jedno mjesto“, jer sve što se dešava u svijetu ima uticaj na druge narode i druge kulture, bez njihove volje da u tome učestvuju, da se protive ili da ostanu ravnodušni.


Već ovdje se može nagovjesiti bezbroj tema o globalizaciji: o njenom značenju – da li je ona spontani integracioni globalni proces ili projekat uticajnih grupa; o njenom početku – da li je ona nešto novo, nezabiljeleženo u istoriji ili je nastavak davno započetih procesa; o njenim ishodima – da li neminovno vodi slabljenju nacionalnih država, ili naprotiv, najmoćnije i najsnažnije države stalno uvećavaju svoju moć na štetu slabijih i nemoćnih; da li na području kulture vodi ka homogenizaciji i amerikanizaciji ili svijet postaje sve više šarolik; o njenim posljedicama – da li donosi napredak i blagostanje ne samo za bogate, nego i za siromašne, ili vodi ka sve većoj obespravljenosti i beznađu siromašnih naroda i država.


Ovo su samo neka od pitanja koja će, nadamo se, biti u našem i vašem centru pažnje.